verkoopsvoorwaarden

1. Al onze leveringen, aannemingen en verkopen worden uitsluitend door
onderhavige voorwaarden beheerst.

2. De algemene voorwaarden worden desgevallend aangevuld met
bijzondere voorwaarden die worden bepaald in de offertes.

3. De bevestiging van een opdracht door de klant brengt automatisch en
zonder enig voorbehoud de instemming mee met al onze voorwaarden,
algemene en bijzondere, en de afstand van eigen algemene voorwaarden
die hier zouden afwijken.

4. De wijzigingen aan werken of goederen maken het voorwerp uit van een
ondertekende bestelbon of een voor akkoord ondertekend bestek en
zullen overeenkomstig deze documenten gefactureerd worden.

5. Alle goederen, al dienen zij nog te worden geïnstalleerd of verwerkt,
worden ex-magazijn geleverd. Van dan af draagt de mede-contractant er
het risico van, zelfs tijdens de installatie of montage.

6. Behoudens protest zoals hierna bepaald, worden alle leveringen van
goederen en werken geacht te worden aanvaard door de mede-contractant.
Alle protesten voor zichtbare gebreken dienen te geschieden onmiddellijk
bij aflevering der goederen of werken. Tegen verborgen gebreken dient te
worden geprotesteerd binnen de 8 dagen na levering. Alle protesten dienen
te geschieden per aangetekende brief.

7. Zo de mede-contractant na ondertekening van de bestelbon of het
bestek een einde wenst te stellen aan de overeenkomst, is Blommaert N.V.
gerechtigd naar eigen inzicht de uitvoering van de overeenkomst te
vervolgen dan wel de vergoeding tegen verkoopprijs te vorderen van alle
door haar gemaakte kosten, met inbegrip van deze van het opmeten en
opstellen van het bestek, zonder dat deze verbrekingsvergoeding minder
mag bedragen dan 40% van het op de bestelbon of het bestek vermelde
totaalbedrag.

8. Alle opgegeven, leverings- of opleveringstermijnen kunnen door
Blommaert N.V. slechts bij benadering opgegeven worden, daar dient
rekening gehouden worden met weersomstandigheden en vertragingen aan
derden te wijten. De mede-contractant dien hoofde kan op geen vergoeding
aanspraak maken.

9. Iedere schade aan de geleverde goederen of werken, die voorkomt uit
weersomstandigheden van welke aard ook, kan geen aanleiding geven tot
aansprakelijkheid van of vergoeding door Blommaert N.V..

10. Alle facturen niet betaald op hun vervaldag, brengen van rechtswege
en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse interest op van 12%. Bij
wanbetaling van 1 factuur, vervallen van rechtswege alle openstaande
facturen, ongeacht eventuele toegestane betalingstermijnen. Tevens
vervallen alle eventuele prijskortingen en verminderingen. Bovendien wordt
in geval van gerechtelijke inning een forfaitaire schadevergoeding
aangerekend a rato van 20% per factuur met een minimum van € 50,00.

11. De leveringen blijven eigendom van Blommaert N.V. voor wat de
materialen betreft welke niet gemonteerd dienen te worden zolang de
factuur niet voldaan is.

12. In geval van betwisting is alleen de Rechtbank van Antwerpen, afdeling
Antwerpen bevoegd. Zo de betwisting krachtens de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek aan de Vrederechter toekomt, zal de Vrederechter van
het Eerste Kanton te Antwerpen uitsluitend bevoegd zijn.